Územní plán Blažim

Zastupitelstvo obce Blažim, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), za použití § 55a a §55b  stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Blažim, který nabyl účinnosti dne 13.4.2020.

 

hlavní výkres

koordinační výkres

textová část - odůvodnění

textová část

VPS, VPO a asanace

výkres základního členění

ZPF

širší vztahy